Privacyverklaring

conform de wet Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG)

Jouwvitaliteitscoach.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG).

Wij nemen uw privacy serieus

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat  persoonsgegevens nog beter beschermd zijn en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.  

Jouwvitaliteitscoach.nl en uw therapeut Annick Adriaansz hebben de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en de werkwijze voldoet aan de wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens cliënten

Ter voorbereiding op een intakegesprek ontvangt u een vragenformulier. Met het invullen hiervan gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het namelijk noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Beveiliging

Verwerking persoonsgegevens cliënten

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • Uw naam, adres en woonplaats 
  • Uw BSN-nummer
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’